เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน

รหัสวิชา.....................................

จำนวนหน่วยกิต..........................

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัฒกรรมทางการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา

.......................................................................
........................................................................
.........................................................................

วัตถุประสงค์
1.....................................................................
2......................................................................
3......................................................................
4...................................................................
5...................................................................

เนื้อหาวิชา

หน่วยที่1.......................................................
หน่วยที่2......................................................
หน่วยที่3......................................................
หน่วยที่4.......................................................
หน่วยที่5........................................................
หน่วยที่6.......................................................
หน่วยที่7......................................................
หน่วยที่8......................................................

เรื่องการสอน

1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไซด์ที่ถูกต้อง
3. คอมพิวเตอร์

4. โสตทัศนูปกรณ์
5. ตัวอย่างผลงาน


การวัดและประเมินผล
เกณฑ์การประเมินผล
1. เวลาเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
.....2.1 Data
.....2.2 information
.....2.3 knowledge
.....2.4 wisdom (Power Point)
3. เว็บบล็อก
4. สมุดรายงาน
5. สื่อ interactive
6. คะแนนสอบระหว่างเรียน
7. คะแนนสอบปลายภาคเรีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น